اشخاص : اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حقیقی : انسان.
2- حقوقی : اجتماع عده ای از افرادانسان یا تمركز اموال بمنظورانجام مقاصدخاص،اعم از انتفاعی وغیر انتفاعی مانند مؤسسات دولتی،شركتهای تجاری(از جمله بانكها)،شهرداریها،انجمن ها و سازمانها وبنگاههای ثبت شده مثل هلال احمر،تهادهای انقلابی كه به امر ولی فقیه ایجاد شده است مانند كمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید.
اهلیت:اهلیت عبارتست از توانایی اشخاص برای داراشدن حق و اعمال آن.
تعبیر فوق دارای دو حكم است : اول دارا شدن حق(اهلیت تمتع كه بازنده متولد شدن انسان شروع گردیده و تاموقع مرگ ادامه دارد)ودوم اعمال و اجرای حق.

- اهلیت استیفا یا اهلیت قانونی: پس از حصول رشدورفع حجر حاصل میشود.
اهلیت برای اشخاص حقیقی(افرادمردم)حاصل است اگرزنده باشندوسن آنها هیجده سال تمام باشدوقانونا"ازتصرف دراموال خود منع نشده باشند(محجوروورشكسته نباشند).
عقدحواله:حواله عقدیست كه بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. عقد حواله دارای احكام ذیل است:
1- حواله محقق نمیشود مگر برضای طلبكار و قبول محال علیه.
2- بعداز ادای وجه چنانچه محال علیه ،مدیون محیل نباشد میتواند بمحیل رجوع و وجه خود رامطالبه نماید.
3- حواله عقدیست لازم وهیچیك از محیل(مدیون)ومحتال(طلبكار)ومحال علیه(شخص ثالث)نمی تواندآنرافسخ كند.
تهاتر: وقتی دونفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند تهاتر بطریق قهری با قراردادی حاصل میشود.
نمایندگان مختار: نمایندگان مختار اشخاص عبارتند از:
1- ولی و قیم وصغیر و محجور كه نماینده قانونی مولی علیه میباشند.
2- اداره تصفیه كه نماینده طلبكاران شركت یا تاجر ورشكسته خواهدبود.
3- وكیل یا نماینده قراردادی اشخاص واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل كه نماینده اشخاص حقوقی میباشند.
حساب در بانك: چون تقاضای افتتاح حساب ازطرف مشتری وقبول وانجام آن ازجانب بانك طبق شرایط معین ، قرارداد محسوب میشودواین نوع قرارداد هم از نظر قضائی جزء عقود است و بنابرمفاد قانون مدنی،طرفین معامله (دراینجا مشتری و بانك) باید برای انجام معامله ،اهلیت داشته باشند.
روند عمر یك حساب بانكی: برای هر نوع حسابی كه در بانك باز می شود،باید سه مرحله رادرنظرداشت:
1- تشریفات بازكردن حساب(افتتاح حساب).
2- مدتی كه حساب در جریان است.
3- ختم حساب(موقعیكه حساب مسدود میشود.)

افتتاح حساب :

تشریفات بازكردن حساب برای اشخاص حقوقی:
1- شركت باید به ثبت رسیده باشد.(اگر شركتی در شرف تاسیس باشد افتتاح حساب مانعی ندارد ولی حق انجام عملیات بانكی و مخصوصا" برداشت از حساب را ندارند.)
2- اشخاصی كه از طرف شركت حق امضاء دارند باید برای افتتاح حساب تقاضا نمایند.
3- شرایط افتتاح حساب باید به امضای مدیریامدیران شركت برسد.
4- رونوشت مصق اساسنامه و شركتنامه دریافت شود.
5- تاسیس شركت باید در روزنامه رسمی آگهی شده باشد.
افتتاح حساب برای شركتهای منحل شده: برای شركتهای منحل شده (درحال تصفیه)ویاورشكسته،مدیرتصفیه می تواند با ارائه مدارك لازم بر سمت خود،تقاضای افتتاح حساب نماید.
افتتاح حساب برای صغیر ویا سفیه: افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت برای سفیه(كسی كه حق تصرف در اموال خود را ندارد)وصغیر(كسی كه كمتر از هیجده سال تمام دارد)ازطرف ولی یا قیم آنها بلامانع است.

مدتی كه حساب در جریان است :
1- از حسابی كه بنام مجنون،صغیر یا سفیه افتتاح شده هیچكس جز ولی(پدر و اگر پدر فوت كرده جد پدری)و یا قیم او حق برداشت ندارد.
2- از حسابی كه بنام تاجر ورشكسته افتتاح شده فقط مدیر اصفیه حق برداشت دارد.
3- از حسابی كه بنام شركت منحل شده(در حال تصفیه)ویا ورشكسته افتتاح شده مدیر تصفیه می تئاند برداشت نماید.
4- هر حسابی ممكن است بطور موقت و یا دایم توقیف و یا مسدود شود بشرطی كه:
الف)صاحب حساب بخواهد.
ب) بانك تصمیم بگیرد.
ج) مراجع صالح قضائی دستور دهند.
5- اراده صاحب حساب همه وقت می تواند موجب قطع معاملات بطور موقت و یا دایم گرددوهم چنین در موارد خاصی صاحب حساب می تواند اراده خود را بصورت تقاضای توقیف موقت موجودی خود،یا انسداد چك (با رعایت مقررات)اعمال نماید.
6- با توجه به شرایط عمومی افتتاح حساب ، بانك همیشه حق دارد برای وصول مطالبات خود حسابهای مختلف هر مشتری را خواه به ریال خواه به ارزدرشعب مختلف خود پایاپای نماید.برای اجرای این نظر حق توقیف موجودی حساب مشتری رامعادل مطالبات خود و برداشت ازآن حساب را دارد.
7-مراجع قانونی حق صدور دستور یا حكم ثوقیف موجودی اشخاص و دستور برداشت ازآن زا بسود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث را دارند.
8- صدور حكم توقیف موجودی اشخاص و توقیف حساب توسط مراجع قانونی مستلزم وجود مستند قانونی است و مستند صدور احكامی عبارت است از:
الف)صدور قرار تامین.
ب)صدور قرار توقیف حساب یا موجودی.
ج)صدور حكم ورشكستگی.
د)اجرائیه مستند باحكام دادگستری و اسناد رسمی و غیره.
9- مراجع قانونی حق توقیف موجودی و یا حساب اشخاص و شركتها را دارد ولی هیچ مقامی حق ندارد در مكورد میزان تسهیلات مشتریان از بانك سوال نماید.
10- قرارداد حساب جاری بین مشتری و بانك بدون مدت است و هریك از طرفین قرارداد(بانك و مشتری)می تواند هر وقت كه بخواهد قراردادرابارعایت مقررات فسخ و مختومه تلقی نماید.
11- پیش آمدهایی كه موجب میشود جریان حساب متوقف گردد عبارتند از:
الف)تغییر در اهلیت مشتری.
ب)ورشكستگی.
ج)مرگ اشخاص حقیقی.
د)انحلال اشخاص حقوقی.
12- پرداخت موجودی متوفی به وارث منوط به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است.درمورد صغار چنانچه ولی خاص نداشته باشد با نظریه و موافقت اداره سرپرستی یا دادسرای شهرستان اعلام خواهدشد. همچنین در صورتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهریاسهام ویا هرنوع مال دیگر از متوفی نزد بانك باشد،بانك با موافقت نامه اداره دارایی مجاز به تحویل آن به وراث خوهد بود.
13- برابر مقررات بانك می تواند مطالبات خود را از حساب متوفی برداشت نماید.
اسناد بانكی: كلیه نوشته ها كه موضوع یا وسیله معاملات بانك باشندومبنای تعهد و موجب بستانكاری یا بدهكاری مشتری و بانك تلقی شود.
عملیات بانكی و معاملا ت تجاری: بنابر قانون تجارت ، عملیات بانكی جزء معاملات تجاری محسوب می شودوبانك از نظرقانون تجارت،تاجرمحسوب میشود.
اسناد تجاری: اسناد تجاری كه موضوع یا وسیله معاملات بانك می باشند عبارتند از:
1- چك .
2- برات و سفته.
3- اسناد در وجه حامل.
4- ضمانت نامه.
چك: چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار نماید.
انواع چك عبارتست از :
1- چك عادی: چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود،صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2- چك تایید شده:چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود،صادر و توسط بانك محال علیه ، پرداخت وجه آن تایید میشود.
3- چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری ،صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
4- چك مسافرتی: چكی است كه توسط بانك صادر ووجه آن در هریك از شعب آن بانك ،یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.

برچسب ها: دانستنیهاواصطلاحات حقوقی در بانك ، افتتاح حساب ،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو